सेवा विवरण

URINE ELECTROLYTES NA/K/CL (SODIUM/ POTASSIUM/ CHLORIDE)

URINE ELECTROLYTES NA/K/CL (SODIUM/ POTASSIUM/ CHLORIDE)

Rs.900 Rs.1000

तपाईको शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको मात्रा धेरै उच्च वा न्यून भएको अवस्थामा इलेक्ट्रोलाइट समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस परीक्षणले तपाईको रगतमा इलेक्ट्रोलाइट्सको स्तरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो उत्पादन सेयर गर्नुहोस्

वर्णन

तपाईको शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको मात्रा धेरै उच्च वा न्यून भएको अवस्थामा इलेक्ट्रोलाइट समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस परीक्षणले तपाईको रगतमा इलेक्ट्रोलाइट्सको स्तरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ ।

सम्बन्धित सेवाहरु